Biblioqrafik Məqalələr Bankı

Türk xalqlarının kitab abidələri. Elektron kitabxana

Prezident Kitabxanasının əməkdaşları türkdilli dövlətlərin mədəni irsinin bir hissəsi olan kitab abidələrinin Kitabxananın fonduna daxil olan nümunələrinin elektron versiyalarını hazırlayaraq, bir qisminin isə elektron versiyalarını internet məkanından toplayaraq “Türk xalqlarının kitab abidələri” Elektron kitabxana adlı elektron resurs yaratmışlar. Bu layihənin həyata keçirilməsində başlıca məqsəd türk xalqlarının pərakəndə halda olan kitab abidələrini vahid portalda internet istifadəçilərinə təqdim etməkdən ibarətdir.
azru

Fuad, Esmira. Güney Azərbaycan folklorunda xalq həyatı və milli kimlik nişanələri / E. Fuad // 525-ci qəzet.- 2023.- 28 noyabr.- № 215.- S. 13.

Саз: история неотъемлемого инструмента азербайджанских ашугов // Новое время.- 2023.- 15 ноября.- № 152.- С. 13.

Fuad, Esmira. Güney Azərbaycan folklorunda xalq həyatı və milli kimlik nişanələri / E. Fuad // 525-ci qəzet.- 2023.- 2 noyabr.- № 199.- S. 13. 

Fuad, Esmira. Güney Azərbaycan folklorunda xalq həyatı və milli kimlik nişanələri / E. Fuad // 525-ci qəzet.- 2023.- 26 oktyabr.- № 194.- S. 14.

Cəfərov, Nizami. Türk tanrıçılığının ilk qaynağı və ya "Oğuz kağan"ın poetikası / N. Cəfərov // Ədəbiyyat qəzeti.- 2023.- 14 oktyabr.- № 39.- S. 10-11.

Yunusoğlu, Qismət. Axısxa/Məhsəti türk xalqının irfani dünyası haqqında... / Q. Yunusoğlu // Olaylar.- 2023.- 13-19 oktyabr.- № 38.- S. 17.

Paşayev, Qəzənfər. Sağlığında klassikləşən fenomen sənətkar: [görkəmli aşıq Aşıq Şakir Hacıyev haqıında] / Q. Paşayev // 525-ci qəzet.- 2023.- 29 sentyabr.- № 175.- S. 12-13.

Qasımov, Elman. Qarabağ folkloru: qədimlik və özünəməxsusluq / E. Qasımov, F. Şükürbəyli // 525-ci qəzet.- 2023.- 15 sentyabr.- № 165.- S. 10.

Cavid. Azərbaycan aşıq sənəti dünya qeyri-maddi irsinin inciləri sırasındadır / Cavid // Xalq cəbhəsi.- 2023.- 7 sentyabr.- № 30.- S. 9.

Fərəcov, Savalan. Qədim Göyçəmizin saz-söz sənətkarı: [Aşıq İslam - 130] / S. Fərəcov // Mədəniyyət.- 2023.- 30 avqust.- № 64.- S. 6. 

İsaoğlu, Hüseyn. Aşıq Əkbər - 90 / H. İsaoğlu // Bütöv Azərbaycan.- 2023.- 25 avqust.- № 29.- S. 10. 

Kazımoğlu, Muxtar. Epos qəhrəmanlarında qeyri-səlislik / M. Kazımoğlu // 525-ci qəzet.- 2023.- 22 iyul.- № 127.- S. 20-21.

Aslan, Knyaz. Aşıq-sazbənd Kövrək Murada ad günü gözaydınlığı / K. Aslan // Bakı xəbər.- 2023.- 15-17 iyul.- № 121.- S. 14.

Qəhrəmanova, Aytəkin. "Yaraşır libasın gül əndamına": Aşıq Ələsgər yaradıcılığında qadın geyim mədəniyyəti / A. Qəhrəmanova // Xalq qəzeti.- 2023.- 6 iyul.- № 138.- S. 9.

Bayramov, Aslan. Qərbi Azərbaycanın Ağbaba, Şörəyel və Pənbək folklorunda əmək nəğmələri / A. Bayramov // Vedibasar.- 2023.- 3-31 iyul.- № 13/14.- S. 5.

Mərdanova, Samirə Misir qızı. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının "Dirsə xan buğacın boyu"nda ailə-məişət üslubu xüsusiyyətlərinin təzahürü / S. M. Mərdanova // Dil və ədəbiyyat.- 2023.- № 2.- S. 188-191.

Nəcəfxanlı, Əli. Qədim Dərbəndin poetik mənzərəsi: ilk sorağını "Dədə Qorqud" kitabından almışıq / Ə. Nəcəfxanlı // Xalq qəzeti.- 2023.- 25 iyun. - № 134. - S. 9. 

Sarıyeva, İradə. Kitabi-Dədə Qorqud dastanında qədim Göyçə gölü obrazı... / İ. Sarıyeva // Bakı xəbər.- 2023.- 14 iyun.- № 103.- S. 13.

Sarıyeva, İradə. "Kitabi-Dədə Qorqud"da Qərbi Azərbaycanın tarixi toponimləri... / İ. Sarıyeva // Bakı xəbər.- 2023.- 13 iyun.- № 102.- S. 12.

Qurbanov, Nail. "Ol kişi Oğuzun tamam bilicisiydi...": akademik Kamal Abdullanın "Kitabi-Dədə Qorqud"da semantik sayrışmalar. Mifolinqvistika" əsəri haqqında / N. Qurbanov // Xalq qəzeti.- 2023.- 11 iyun.- № 123.- S. 10.

Xavəri, Sərxan. Kamal Abdulla: mifik gizlinlərdən intellektual "dansökülən"ə gətirən yol: "Kitabi-Dədə Qorqud" poetikasına giriş" kitabı üzərində düşüncələr / S. Xavəri, F. Qurbanov // 525-ci qəzet.- 2023.- 9 iyun.- № 100.- S. 10-11. 

Eke, Rüştü Burak. Praqmatik dilçilik aspektindən "Dədə Qorqud" və qeyri-səlis məntiq: Kamal Abdulla və Rafiq Əliyevin "Kitabi-Dədə Qorqud" və qeyri-səlis məntiq" kitabı haqqında / R. B. Eke // 525-ci qəzet.- 2023.- 27 may.- № 92.- S. 14-15.

Ulu öndər və ozan-aşıq sənəti // Mədəniyyət.- 2023.- 26 may.- № 40.- S. 6.

Поэзия Ашуга Шамшира из Кельбаджара // Новое время.- 2023.- 25 мая.- № 70.- С. 13.

Из истории изучения азербайджанского фольклора во Франции // Новое время.- 2023.- 11 мая.- № 62.- С. 13.

Kazımoğlu, Muxtar. Epos qəhrəmanlarında qeyri-səlislik / M. Kazımoğlu // 525-ci qəzet.- 2023.- 6 may.- № 78.- S. 18-19. 

Из истории изучения азербайджанского фольклора во Франции // Новое время.- 2023.- 4 мая.- № 60.- С. 13.

Kazımoğlu, Muxtar. Epos qəhrəmanlarında qeyri-səlislik / M. Kazımoğlu // 525-ci qəzet.- 2023.- 21 aprel.- № 69.- S. 20-21.

Qasımzadə, Jalə. "Dədə Qorqud" dastanı mənəvi kimliyimiz, qəhrəmanlıq salnaməmiz / J. Qasımzadə // Respublika.- 2023.- 20 aprel.- № 82.- S. 12.

Kazımoğlu, Muxtar. Epos qəhrəmanlarında qeyri-səlislik / M. Kazımoğlu // 525-ci qəzet.- 2023.- 15 aprel.- № 65.- S. 20-21.

Rza, Zahid. Saz, söz ustadı Aşıq Ələsgər / Z. Rza // İki sahil.- 2023.- 13 aprel.- № 63.- S. 4.

Kazımoğlu, Muxtar. Epos qəhrəmanlarında qeyri-səlislik / M. Kazımoğlu // 525-ci qəzet.- 2023.- 8 aprel.- № 60.- S. 20-21.

Məmmədova, Tinatin İsabalı qızı. Aşıq İsgəndər Ağbabalının qoşmaları / T. İ. Məmmədova // Dil və ədəbiyyat.- 2023.- № 1.- S. 168-170.

Vəliyeva, Tahirə Hüseyn qızı. Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında uşaq folkloru / T. H. Vəliyeva // Dil və ədəbiyyat.- 2023.- № 1.- S. 126-129. 

Heydər Əliyev irsində milli-mənəvi dəyərlər kontekstində folklor faktoru // Akademik tarih ve düşünce dergisi.- 2023.- № 1.- S. 122-130.

Kazımoğlu-İmanov, Muxtar. Heydər Əliyev və xalq yaradıcılığı / M. Kazımoğlu-İmanov // Türkologiya.- 2023.- № 1.- S. 37-40.

Nəcəfxanlı, Əli. Așıq Șəmșir, Dəlidağdan keçəndə... / Ə. Nəcəfxanlı // Xalq qəzeti.- 2023.- 16 mart.- № 58.- S. 10.

Sarıyeva, İradə. Güney Azərbaycanın aşıq sənətində dastan ənənəsinin maraqlı tarixi var... / İ. Sarıyeva // Bakı xəbər.- 2023.- 11-13 mart.- № 45.- S. 14.

Kazımoğlu, Muxtar. Epos qəhrəmanlarında qeyri-səlislik / M. Kazımoğlu // 525-ci qəzet.- 2023.- 4 mart.- № 41.- S. 20-21. 

Azalp, Akif. Maddeyi-tarixlər müjdəsi: yaxud Dədə Qorqudun doğum ili öz dilindən: Qorqud Atanın anadan olmasının 1430 illiyinə / A. Azalp // Mədəniyyət.az.- 2023.- № 1/2.- S. 14-17.

Bayramov, İbrahim. Dədə Qorqud yurdu – Göyçə mahalı / İ. Bayramov // Xalq qəzeti.- 2023.- 28 fevral.- № 45.- S. 9. 

Kazımoğlu, Muxtar. Epos qəhrəmanlarında qeyri-səlislik / M. Kazımoğlu // 525-ci qəzet.- 2023.- 25 fevral.- № 36.- S. 18-19.

Mirişli, Elşən. Cami ət-təvarixin oğuznaməsi / E. Mirişli // Türküstan qəzeti.- 2023.- 21-27 fevral.- № 7.- S. 7. 

Sarıyeva, İradə. Göyçənin Ağkilsəsində aşıq Ələsgərin məzarını ermənilər necə dağıtdı… / İ. Sarıyeva // Bakı xəbər.- 2023.- 14 fevral.- № 27.- S. 15.

Qafarov, Vidadi. Koroğlu – türk xalqlarının nəğməkar bahadırı / V. Qafarov // Ədəbiyyat qəzeti.- 2023.- 11 fevral.- № 6.- S. 21.

Ələkbərli, Faiq. Azərbaycan Türk fəlsəfi və ictimai fikrinin inkişaf yolları (XIX yüzil) / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2023.- 24-30 yanvar.- № 3.- S. 13.

Ələkbərli, Faiq. Azərbaycan türk aydınlarının turançılıq fəlsəfəsi / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2023.- 24-30 yanvar.- № 3.- S. 6.

İlyasov, Rəşad. Semantik sayrışmalar və mifolinqvistik konsepsiya: [akademik Kamal Abdullanın "Kitabi-Dədə Qorqud"da semantik sayrışmalar və "Mifolinqvistika" adlı kitabı haqqında] / R. İlyasov // 525-ci qəzet.- 2023.- 19 yanvar.- № 10.- S. 8.

Sarıyeva, İradə. "İrəvanda xal qalmadı"nın motivləri ermənilərin siyasətinə öldürücü zərbədir... / İ. Sarıyeva // Bakı xəbər.- 2023.- 19 yanvar.- № 10.- S. 14. 

"Qədim alimlər türk xalqları haqqında" kitabı ABŞ-da nəşr olunub // Yeni Azərbaycan.- 2023.- 18 yanvar.- № 9.- S. 4.

Kəngərli, Qulu. Dərələyəzin Aşıq Cəlil ozan məktəbi / Q. Kəngərli // Xalq qəzeti.- 2023.- 18 yanvar.- № 11.- S. 9.

Ələkbərli, Faiq. Azərbaycan türk aydınlarının turançılıq fəlsəfəsi / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2023.- 17-23 yanvar.- № 2.- S. 6.

Kəngərli, Qulu. "Dərələyəzin Aşıq Ələsgəri" – Aşıq Cəlil / Q. Kəngərli // Xalq qəzeti.- 2023.- 11 yanvar.- № 5.- S. 9.

Ələkbərli, Faiq. Azərbaycan türk aydınlarının turançılıq fəlsəfəsi / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2023.- 10-16 yanvar.- № 1.- S. 6.

Abbasova, Mətanət. Güney Azərbaycanda "Çillə" mərasimləri / M. Abbasova // Xalq qəzeti.- 2023.- 10 yanvar.- № 4.- S. 8.

Kəngərli, Qulu. Dərələyəz – ozanlar, aşıqlar yurdu / Q. Kəngərli // Xalq qəzeti.- 2023.- 8 yanvar.- № 3.- S. 7.

Bayramov, İbrahim. Qərbi Azərbaycan – Dədə Qorqud yurdu / İ. Bayramov // Xalq qəzeti.- 2023.- 7 yanvar.- № 2.- S. 7.