Biblioqrafik Baza: Məqalələr

Nizami Gəncəvi. Elektron kitabxana

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 2021-ci il “Nizami Gəncəvi İli” elan edilib. Bu məqsədlə Prezident Kitabxanasının əməkdaşları görkəmli şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığına dair Azərbaycan və xarici dillərdə olan kitablardan, jurnal və qəzet məqalələrindən ibarət yeni elektron resurs -“Nizami Gəncəvi. Elektron kitabxana”sını yaradıblar. Elektron kitabxanada Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinin müxtəlif illərdə nəşr olunmuş elektron variantları toplanıb. Bu layihədə əsas bölmələrdən biri də “Biblioqrafiya” adlanır ki, burada kitab və dövri mətbuat materiallarının biblioqrafiyasından əlavə məcmuələr və avtoreferatlar haqqında da geniş məlumat əldə etmək olar. Elektron kitabxana daimi yenilənir.
azru

Hacı, Siracəddin. Nizami Gəncəvinin mərhəmət – sosial dövlət anlayışı: "Yeddi gözəl" məsnəvisinin "Quraqlıq ilinin təsviri və Bəhramın şəfqəti" adlı bölməsinin şərhi / S. Hacı // Ədəbiyyat qəzeti.- 2024.-15 iyun.- № 22.- S. 13.

Мустафаев, Намазали. Низами Гянджеви - символ межкультурного взаимодействия / Н. Мустафаев // Литературный Азербайджан.- 2024.- № 5.- С. 38-41. 

От разрозненности к цельному ресурсу: научной общественности представлен проект "Единый каталог и база данных рукописей Низами Гянджеви" // Бакинский рабочий.- 2024.- 22 мая.- № 91.- С. 6.

3 ölkənin alimləri Nizami Gəncəvi ilə bağlı beynəlxalq layihəyə cəlb olunublar: "Nizami Gəncəvinin Əlyazmalarının Vahid Kataloqu və Məlumat Bazası" layihəsi elmi ictimaiyyətə təqdim edilib // Yeni Azərbaycan.- 2024.- 22 may.- № 90.- S. 4.

Hüseynova, Zərifə. "Nizami Gəncəvinin Əlyazmalarının Vahid Kataloqu və Məlumat Bazası": ["Nizami Gəncəvinin Əlyazmalarının Vahid Kataloqu və Məlumat Bazası" layihəsi elmi ictimaiyyətə təqdim edilib] / Z. Hüseynova // Xalq qəzeti.- 2024.- 22 may.- № 106.- S. 9.

Противостояние добра и зла - праздник Низами в блокадном Ленинграде // Вышка.- 2024.- 10-16 мая.- № 16.- С. 8. 

Mustafayev, Namazəli. "Nizami və onun müasirləri": bu əsərin müəllifi görkəmli alim A.E. Krımski Nizami Gəncəvi irsinin tədqiqində böyük rol oynamışdır / N. Mustafayev // Respublika.- 2024.- 20 aprel.- № 79.- S. 10.

Hacı, Siracəddin. Nizami Gəncəvinin mərhəmət – sosial dövlət anlayışı: "Yeddi gözəl" məsnəvisinin "Quraqlıq ilinin təsviri və Bəhrəmın şəfqəti" adlı bölməsinin şərhi / S. Hacı // Ədəbiyyat qəzeti. - 2024.- 20 aprel.- № 13/14.- S. 8.

Hacı, Siracəddin. Nizami Gəncəvinin mərhəmət – sosial dövlət anlayışı: "Yeddi gözəl" məsnəvisinin "Quraqlıq ilinin təsviri və Bəhrəmın şəfqəti" adlı bölməsinin şərhi / S. Hacı // Ədəbiyyat qəzeti.- 2024.- 6 aprel.- № 11/12.- S. 42.

Nəbiyeva, Ülkər. Nizami poemalarında dörd yaradılış ünsürü / Ü. Nəbiyeva // Azərbaycan.- 2024.- 17 mart.- № 60.- S. 11.

Hüseynov, Rafael. Son yuxudan sonrakı oyaqlıq: [Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi haqqında] / R. Hüseynov // 525-ci qəzet.- 2024.- 6 mart.- № 43.- S. 10-11,12.

Hüseynov, Rafael. Gəncə bazarında üç kişi: [Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi haqqında] / R. Hüseynov // 525-ci qəzet.- 2024.- 2 mart.- № 41.- S. 14-15.

Мустафаев, Намазали. Ода о высокой поэзии: Низами Гянджеви - символ межкультурального взаимодействия / Н. Мустафаев // Бакинский рабочий.- 2024.- 9 февраля.- № 25.- С. 11

Hacı, Siracəddin. Nizami Gəncəvinin mərhəmət – sosial dövlət anlayışı: "Yeddi gözəl" məsnəvisinin "Quraqlıq ilinin təsviri və Bəhramın şəfqəti" adlı bölməsinin şərhi / S. Hacı // Ədəbiyyat qəzeti.- 2024.- 27 yanvar.- № 3.- S. 21. 

Yaqublu, Nəsiman. M.Ə. Rəsulzadə Azərbaycan şairləri haqqında / N. Yaqublu // Ədəbiyyat qəzeti.- 2024.- 27 yanvar.- № 3.- S. 12-13.

İbrahimov, Əli. Rəsulzadənin istiqlal məfkurəsi: Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin istiqlal məfkurəsi işığında dahi Nizaminin (ədalətli) ideal cəmiyyəti / Ə. İbrahimov // Bütöv Azərbaycan.- 2024.- 26 yanvar.- № 3.- S. 7. 

Rahtari, Mahirə. Nizami Gəncəvi və folklor / M. Rahtari // Vedibasar.- 2024.- 7-31 yanvar.- № 1/2.- S. 14-15.