Biblioqrafik Baza: Məqalələr

Nizami Gəncəvi. Elektron kitabxana

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 2021-ci il “Nizami Gəncəvi İli” elan edilib. Bu məqsədlə Prezident Kitabxanasının əməkdaşları görkəmli şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığına dair Azərbaycan və xarici dillərdə olan kitablardan, jurnal və qəzet məqalələrindən ibarət yeni elektron resurs -“Nizami Gəncəvi. Elektron kitabxana”sını yaradıblar. Elektron kitabxanada Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinin müxtəlif illərdə nəşr olunmuş elektron variantları toplanıb. Bu layihədə əsas bölmələrdən biri də “Biblioqrafiya” adlanır ki, burada kitab və dövri mətbuat materiallarının biblioqrafiyasından əlavə məcmuələr və avtoreferatlar haqqında da geniş məlumat əldə etmək olar. Elektron kitabxana daimi yenilənir.
azenru

Baxşıyeva, Ülkər. Təsəvvüf görüşlərində ilahi eşq anlayışı və məhəbbət dastanlarında butavermə motivləri: Nizami Gəncəvinin "Leyli və Məcnun" poeması əsasında / Ü. Baxşıyeva // Poetika.izm.- 2023.- № 1.- S. 49-55.

Hacı, Siracəddin. Nizami Gəncəvinin mərhəmət - sosial dövlət anlayışı: "Yeddi gözəl" məsnəvisinin "Quraqlıq ilinin təsviri və Bəhramın şəfqəti" adlı bölməsinin şərhi / S. Hacı // Ədəbiyyat qəzeti.- 2023.- 9 dekabr.- № 47.- S. 28.

Ismayilova, Laman. Nizami Ganjavi Mausoleum offers remarkable experience for poetry enthusiasts / L. Ismayilova // AzerNews.- 2023.- Desember 8-14.- № 46.- P. 7.

Hacı, Siracəddin. Nizami Gəncəvinin mərhəmət – sosial dövlət anlayışı: "Yeddi gözəl" məsnəvisinin "Quraqlıq ilinin təsviri və Bəhramın şəfqəti" adlı bölməainin şərhi / S. Hacı // Ədəbiyyat qəzeti.- 2023.- 18 noyabr.- № 44.- S. 30-31.

Todua, Maqali. Nizami Gəncəli - "Leyli və Məcnun" / M. Todua; tərc. İ. Məmmədli // Xəzər xəbər.- 2023.- № 10.- S. 46-48. 

Paşasoy, Elşad. Nizami Gəncəvi Zəngəzura səfər edibmiş - AMEA prezidentindən sensasion açıqlamalar: [deputat, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli "Yeni Müsavat"a müsahibə verib] / E. Paşasoy // Yeni Müsavat.- 2023.- 28 oktyabr.- № 195.- S. 7.

Hacı, Siracəddin. Nizami Gəncəvinin mərhəmət – sosial dövlət anlayışı: "Yeddi gözəl" məsnəvisinin "Quraqlı ilinin təsviri və Bəhramın şəfqəti" adlı bölməsinin şərhi / S. Hacı // Ədəbiyyat qəzeti.- 2023.- 28 oktyabr.- № 41.- S. 14-15.

Bədəlova, Təhminə. Nizami Gəncəvi və Nizamülmülkün baxış bucağında qadın (kimdir?! nədir?!): hələ erkən orta çağlardan Türk düşüncə və kültüründə qadına münasibət, hətta yaxın və qonşu coğrafiya və xalqlardakı münasibətdən çox-çox fərqli olub / T. Bədəlova // Ədəbiyyat qəzeti.- 2023.- 23 sentyabr.- № 35.- S. 18-19.

Yaqubqızı, Ramidə. Dünya ədəbiyyatının dahi klassiki: Nizami Gəncəvi / R. Yaqubqızı // Respublika.- 2023.- 23 avqust.- № 179.- S. 11.

Nizami Gəncəvi: "Mənim atam, atamın atası türk idi": Gəncəli dahini kimsə Azərbaycandan ayıra bilməz: [AMEA Ədəbiyyat İnstitutu nizami­şünaslıq şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, filo­logiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zəhra Allahverdiyevanın müsahibəsi] // Xalq qəzeti.- 2023.- 30 iyul.- № 159.- S. 9.

Əlibəyli, Şəfəq. Nizami Gəncəvi yaradıcılığına dair yeni araşdırma: [tanınmış şərqşünas alim, pedaqoq, ictimai xadim Əsmətxanım Məmmədovanın "Nizami Gəncəvi yaradıcılığı üzrə filoloji tədqiqlər" adlı kitabı haqqında] / Ş. Əlibəyli // 525-ci qəzet.- 2023.- 6 iyul.- № 115.- S. 12.

Əliyeva, Samirə. Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" əsəri Fəxrəddin Yaqub İbn Məhəmməd Fəxrinin tərcüməsində: müqayisəli təhlil əsasında / S. Əliyeva // AMEA. Filologiya və sənətşünaslıq.- 2023.- № 1.- S. 187-193.

Məmmədova, Nurlanə. Mikayıl Rəfili Nizami Gəncəvi irsinin tədqiqatçısı kimi / N. Məmmədova // AMEA. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı.- 2023.- № 1.- S. 108-112.

Bəşirova, Hürnisə. Nizami Gəncəvi "Xəmsə"sinin ən qədim əlyazmalarında Azərbaycan dili ənənələri / H. Bəşirova // AMEA. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı.- 2023.- № 1.- S. 18-26.

Məmmədova, Leyla Adil qızı. Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" əsərində substantivləşmiş nitq hissələri / L. A. Məmmədova // Dil və ədəbiyyat.- 2023.- № 2.- S. 156-160.

Тагиева, Аламзар. Низами в поэзии Рафибейли / А. Тагиева // Рукописи не горят.- 2023.- № 1.- С. 43-50.

Rüstəmov, İlqar. Heydər Əliyev: "Nizami Gəncəvini dahi azərbaycanlı kimi dünyaya təqdim etməliyik..." / İ. Rüstəmov // Xalq qəzeti.- 2023.- 22 iyun.- № 131.- S. 5.

Aydınoğlu, Tahir. Nizamini Azərbaycandan ayırmaq onun xalqına qarşı mübarizə üsuludur: [AMEA Şərqşü­naslıq İnstitutu İran şöbəsinin müdiri, professor Vidadi Mustafayevin müsahibəsi] / T. Aydınoğlu // Xalq qəzeti.- 2023.- 21 may.- № 106.- S. 6.

İranda bədxahların Nizamini gözdən salmaq cəhdləri: "Gəncəli dahi ya farsdır, ya da heç şair deyil" (?!) // Xalq qəzeti.- 2023.- 7 may.- № 94.- S. 10. 

Aslan, Knyaz İlyas oğlu. Nizami Gəncəvi irsinin təbliğinə Heydər Əliyev töhfəsi / K. İ. Aslan // Kitabxana.az.- 2023.- № 1.- S. 5-12.

İranda Nizamini gözdən salmaq cəhdləri: "Gəncəli dahi ya farsdır, ya da heç şair deyil" (?!): [İranda Nizami Gəncəvini gözdən salmaq cəhdləri ilə əlaqədar AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Qu­liyev ilə müsahibə] // Xalq qəzeti.- 2023.- 30 aprel.- № 88.- S. 8.

Cəfərov, Nizami. "Beş qapı", yaxud "Xəmsə"nin uğurlu ideya-estetik interpretasiyası / N. Cəfərov // Ədəbiyyat qəzeti.- 2023.- 8 aprel.- № 13.- S. 13.

Abbasli, Ramiz. Iran's abortive & moonshot attempts to portray Azerbaijani poet Nizami Ganjavi as Persian doomed to failure / R. Abbasli // AzerNews.- 2023.- March 31-April 6.- № 12.- P. 3.

Alıyeva, Fərəh Səbahət qızı. Orta məktəb dərsliklərində Nizami Gəncəvi yaradıcılığının tərbiyəvi xüsusiyyətləri və onların tədrisi / F. S. Alıyeva // Dil və ədəbiyyat.- 2023.- № 1.- S. 428-430

Абдухаликов, Фирдавс. Миниатюры Камал ад-дина Бехзада на "Хамсе" Низами Гянджеви - бесценные шедевры Восточного изобразительного искусства / Ф. Абдухаликов // Язык и литература.- 2023.- № 1.- S. 153-158.

Baxşiyeva, Ülkər. Nizami Gəncəvi yaradıcılığında təlim-tərbiyə, əxlaqi-didaktik məsələlər və ənənə problemləri / Ü. Baxşiyeva // Azərbaycan məktəbi.- 2023.- № 1.- S. 113-118.

Yaqubqızı, Ramidə. Dahi Nizaminin milli mənşəyini saxtalaşdırmaq cəhdi / R. Yaqubqızı // Respublika.- 2023.- 18 mart.- № 60.- S. 10.

Şəymən. Nizami türk şairidir: Gəncəvini fars şairi adlandırmaq, qatığa qara deməyə bərabərdir / Şəymən // Şərq.- 2023.- 18 mart.- № 50.- S. 4.

Bədəlova, Təhminə. Orta əsr tədqiqatçıları Nizami Gəncəvinin milli kimliyi və vətəni haqqında / T. Bədəlova // Azərbaycan.- 2023.- 17 mart.- № 59.- S. 8.

Allahverdiyeva, Zəhra. Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin milli mənsubiyyətinin İran tərəfindən saxtalaşdırılması yolverilməzdir / Z. Allahverdiyeva // Respublika.- 2023.- 17 mart.- № 59.- S. 13.

Həbibbəyli, İsa. Nizami Gəncəvinin böyük Azərbaycan şairi olduğunu dünya elmi ictimaiyyəti qəbul edir / İ. Həbibbəyli // Respublika.- 2023.- 16 mart.- № 58.- S. 8.

Məmmədova, Mətanət. Nizami Gəncəvi-bütün bəşəriyyətə məxsus azərbaycanlı: Prezident İlham Əliyev: "Onun müdrikliyi və istedadı Azərbaycan xalqının müdrikliyinin təzahürüdür" / M. Məmmədova // Səs.- 2023.- 15 mart.- № 47.- S. 11-12.

Sultanova, P. "Nizami Gəncəvi türk mənşəyini əsərlərində açıq-aşkar söyləyib": Zəhra Allahverdiyeva: "İranın cəhdləri sırf siyasi xarakter daşıyır": [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zəhra Allahverdiya ilə müsahibə] / P. Sultanova // 525-ci qəzet.- 2023.- 14 mart.- № 46- S. 6.

Mirzəyeva, Lətifə. Nizami Gəncəvi dühası Cənubi Azərbaycan ədiblərinin gözü ilə / L. Mirzəyeva // 525-ci qəzet.- 2023.- 14 mart.- № 46.- S. 14.

Mirzəyeva, Lətifə. Poeziyanin iftixari Nizami Gəncəvi cənublu qələm sahiblərinin gözü ilə / L. Mirzəyeva // Respublika.- 2023.- 14 mart.- № 56.- S. 6.

Tarixdə Gəncə fars deyil, türk șəhəridir!: ["Nizaminin əsərlərinin mövzu seçimi və fars dilində yazmasının səbəbləri barədə mütəxəssislər dəfələrlə izahat verib məsələyə tam aydınlıq gətirsələr də paniranistlər bunu məhz şairin "fars" olması ilə əlaqələndirməkdən əl çəkmirlər] // Xalq qəzeti.- 2023.- 12 mart.- № 55.- S. 8.

Qlobal ədalətə Azərbaycandan çağırış: Nizami Gəncəvinin humanizm fəlsəfəsinin təntənəsi // Xalq qəzeti.- 2023.- 12 mart.- № 55.- S. 3.

Gəncə Nizaminin kimliyinə vurulmuş coğrafi möhürdür: Nizami ona "həftə sevgisi" sərgiləyənlərə deyil, varlığını əsrlərlə qoynunda yașadanlara məxsusdur: [AMEA-nın Gəncə Bölməsinin Nizami Gəncəvi Mərkəzinin şöbə müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Əlimuxtar Muxtarovun müsahibəsi] // Xalq qəzeti.- 2023.- 12 mart.- № 55.- S. 8.

Салманлы, Фидан. Азербайджанский тюрок: Низами Гянджеви - родом из Гянджи / Ф. Салманлы // Бакинский рабочий.- 2023.- 11 марта.- № 45.- С. 1, 5.

Turabov, Əli. XII əsrdə "İran" var idi? - Nizaminin dilindən uydurulmuş şeirin saxtalığı məlum…: Sayman Aruz: "Bunlar saxtakarlıq edərək "Ərran" sözünü "İranla" əvəzləyiblər" / Ə. Turabov // Bakı xəbər.- 2023.- 11-13 mart.- № 45.- S. 10.

Nəcəfxanlı, Əli. Gəncə Nizaminin kimliyinin möhürüdür: [Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən "Dünya bu gün: Çağırışlar və ümidlər" mövzusunda X Qlobal Bakı Forumu dünyanın diqqət mərkəzində qalmaqdadır] / Ə. Nəcəfxanlı // Xalq qəzeti.- 2023.- 11 mart.- № 54.- S. 3.

Müzəffər, Nihat. "Nizami Gəncəvinin İranla heç bir əlaqəsi yoxdur": Nəsiman Yaqublu: "Rəsulzadə faktlarla sübüt edib ki, Nizami Gəncəvi Azərbaycan şairidir və Gəncə şəhərində doğulub": [BDU-nun Jurnalistika fakültəsinin professoru, tarixçi-alim Nəsiman Yaqublunun fikirləri] / N. Müzəffər // Şərq.- 2023.- 11 mart.- № 45.- S. 5.

İlyasov, Vəli. Nizami Gəncəvi dahi Azərbaycan mütəfəkkiridir: İranın ədəbiyyat oğruları bu tarixi həqiqəti bilsələr də onu fars şairi kimi qələmə verməkdən nə utanır, nə də usanırlar / V. İlyasov // İki sahil.- 2023.- 11 mart.- № 45.- S. 6.

Azadi, Sevinc. Nizami irsinin öyrənilməsi və təbliğində Heydər Əliyevin əvəzsiz rolu / S. Azadi // İki sahil.- 2023.- 11 mart.- № 45.- S. 2.

Sarıyeva, İradə. Beynəlxalq Nizami Mərkəzinin 10-cu Bakı forumuna Tehranın uğursuz alternativi...: Sədrəddin Soltan: "Nizami kimi dahilərimizin kölgəsində böyük görünməyə çalışan fars şovinizmi uğursuz cəhdlər göstərir": [Orta Doğu Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Sədrəddin Soltanın fikirləri] / İ. Sarıyeva // Bakı xəbər.- 2023.- 10 mart.- № 44.- S. 6.

Nurəddin. Nizami Gəncəvinin əsərlərinə aid nadir əlyazmaların təqdimatı oldu: onların arasında şairin qəzəllərinin ən qədim əlyazması - yeddi əsrlik nümunə də var / Nurəddin // Mədəniyyət.- 2023.- 11 yanvar.- № 2.- S. 1-2.